Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

+420 737 989 716 (zákaznická podpora 9-16h) www.stormedia.cz promotion@stormedia.cz

Podmínky užívání Poptávkomatu upravují práva a povinnosti poptávajících, dodavatelů a provozovatele.

Za dodavatele je považován každý uživatel, který projeví zájem vstoupit do obchodního vztahu s Poptávajícím. Poptávající je každý uživatel, který vloží poptávku na zboží nebo služby.

Podmínky užívání Poptávkomatu upravují práva a povinnosti poptávajících, dodavatelů a provozovatele.

Za dodavatele je považován každý uživatel, který projeví zájem vstoupit do obchodního vztahu s poptávajícím. Poptávající je každý uživatel, který vloží poptávku na zboží nebo služby.

Provozovatelem služby Poptávkomat je:
stormedia agency s.r.o
IČ: 29286221,
DIČ: CZ29286221
se sídlem Zámecká 1066,
PSČ 664 34
(jsme plátci DPH),
případně další společnosti patřící do skupiny STORMEDIA.

Dalšími společnostmi patřícími do skupiny STORMEDIA se mají na mysli obchodní společnosti STORMEDIA patřící do majetkově propojené skupiny se stormedia agency s.r.o., a to včetně dceřiných nebo sesterských společností. Jelikož výčet těchto společností se v čase může měnit, tak jsou deklarovány pouze takto obecně. Seznam konkrétních společností je vždy uveden v aktuální podobě na internetových stránkách STORMEDIA a to současně s těmito VOP. Provozovatelem jsou některé z firem skupiny STORMEDIA. O konkrétním právním vztahu konkrétní společnosti vůči Zákazníkovi rozhoduje (u placených služeb) skutečnost kdo vystavil daňový doklad k poskytnutým službám poskytnutých Zákazníkovi. Pokud nedošlo k fakturaci, tak je Provozovatelem ta společnost, která tak uvádí ve svých VOP dané služby.

Vložením poptávky nebo nabídky vyjadřuje dodavatel i poptávající svůj souhlas s těmito podmínkami.


Aplikace Poptávkomatu

Provozovatel zpřístupní na adrese poptavkomat.cz webovou aplikaci, která je k dispozici poptávajím i dodavatelům zdarma.
Aplikace vyžaduje zřízení zákaznického účtu formou registrace. Po registraci je zaslán registrujícímu přihlašovací jméno a klíč.
Heslo si nastavuje registrující sám a je povinnen ho zabezpečit proti zneužití.

Po přihlášení do aplikace může poptávající zadávat poptávky a vstupovat do obchodních vztahů s dodavateli.
Dodavatelé mohou po přihlášení do aplikace zadávat své nabídky na poptávky a vstupovat do obchodních vztahů s poptávajícími.

K aplikaci Poptávkomatu je možné přistupovat prostřednictvím internetového prohlížeče poslední aktuálně verze, minimálně však
verze předcházející. Plně podporovány jsou internetové prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge
a Internet Explorer. Internetové prohlížeče jiné či takové, které nemají aktualizovanou verzi nemusí fungovat správně
a může v nich být částečně či úplně omezen provoz. Za škody způsobené nesprávnou verzí nebo nepodporovaným internetovým
prohlížečem odpovídá plně uživatel aplikace.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět servisní odstávky aplikace dle svého uvážení. O odstávkách bude Provozovatel
uživatele aplikace informovat alespoň den předem, mimo havarijní odstávky způsobenou závadou hardware, software,
přírodních katastrov, zásahům vyšší moci nebo nedostupnosti na straně poskytovatele serverového řešení.

Aplikace Poptávkomatu může být zpřístupněná na autorizovaných partnerských doménách. Seznam autorizovaných partnerů jsou
k dispozici na adrese www.poptavkomat.cz/autorizovani-partneri/.


Poptávky

Za obsah, který poptávající na Poptávkomat vkládá, je poptávající zodpovědný. Provozovatel si vyhrazuje právo poptávku neschválit,
a to zejména v případě, že je v rozporu s právním řádem ČR (jehož součástí jsou i mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázaná a vybrané
předpisy práva evropského), dobrými mravy anebo porušuje autorská nebo jiná práva třetích osob.

Vložením obsahu poptávky poptávající uděluje provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům jeho užití,
a to bez jakéhokoli časového nebo územního omezení. Samotný obsah může být provozovatelem dále upravován.

Pro fungování Poptávkomatu nesmí na sebe poptávající uvádět přímý kontakt (telefon či e-mail) v popisu poptávky.
Je možné odkázat na poptávajícího sociální sítě, osobní či pracovní webovou stránku a to pouze prostřednictvím vyplněného profilu v aplikaci Poptávkomat.

K zadané poptávce obdrží prostřednictvím Poptávkomatu poptávající nabídky od jednoho či více dodavatelů. V okamžiku výběre dodavatele,
kliknutím na tlačítko "Přijmou nabídku" se stává poptávka závaznou objednávkou a je postoupena k platbě.

Provozovatel vystaví poptávajícímu poukaz v hodnotě odsouhlasené ceny nabídky dodavatelem.

Následná komunikace mezi poptávajícím a dodavatelem je neveřejná a provozovatel pokládá tyto informace jako předmět obchodního tajemství.

Obchodní vztah se považuje za uzavřený jakmile dodavatel předá předmět poptávky kliknutím na tlačítko "Dodáno" a poptávající takto předanou
dodávku převezme kliknutím na tlačítko "V pořádku ukončit", které zároveň automaticky uplatní vystavený poukaz na danou poptávku.

Vybrané poptávky mohou být zprostředkovány provozovatelem bez nutnosti platby. U takových poptávek nevzniká poptávajícímu povinnost úhrady,
provozovateli nevzniká nárok na provizi a dodavateli nevzniká nárok po provozovateli žádat vyplacení odměny.


Platby

Poptávka je dodána dle předem dohodnutých podmínek uvedené v zadání poptávky po uhrazení závazné objednávky.
Cenu za poukaz k poptávce uhradí poptávající na základě faktury vystavené provozovatelem. Poptávající souhlasí, že cena poukazu k poptávce může být zaokrouhlena
na celé koruny směrem nahoru.

Poptávající si může vybrat typ platby převodem na účet provozovatele nebo platbu platební kartou. Podporované typy platebních karet jsou VISA, MASTERCARD a MAESTRO.
Při platbě platební kartou je poptávající přesměrován na platební bránu Českomoravské obchodní banky a.s. (ČSOB). Provozovatel žádným způsobem neovlivňuje proces platby
na straně platební brány a nemá přístup k citlivým informacím platební karty poptávajícího.

Poptávající výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku,
kterou bude mít k dispozici ve svém vyúčtování po přihlášení do aplikace Poptávkomatu.

Jestliže nedojde k uskutečnění poptávky, mohou poptávající požádat o navrácení finančních prostředků anebo mohou u dodavatele vyžádat jiné služby či zboží
ve stejné hodnotě anebo se s ním domluvit na jiném řešení.

Jestliže poptávající zaplatí za poptávku, ale nebude reagovat na předanou dodávku dodavatelem, není dodavatel povinen cenu poptávky vracet.
Jestliže se na navrácení peněz dodavatel a poptávající domluví, je to možné.
Pokud k této domluvě dojde ještě ve chvíli, kdy provozovatel dodavateli platbu za poptávku neuhradil, navrátí odpovídající částku poptávajícímu přímo provozovatel,
V opačném případě platbu vrací dodavatel.

Závazné objednávky jsou splatné do 5 dnů od vytvoření. Pokud nedojde k platbě, provozovatel takové poptávky může stornovat.


Storno

Pokud vložíte poptávku a z jakýchkoli důvodů si nebudete moci poptávku převzít, dejte nám i dodavateli prosím vědět ideálně před samotným dodáním
zboží či započetím prací. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu poptávky. Pokud svou poptávku zrušíte po dodání služby, peníze již náleží dodavateli
a cena poptávky vám nebude vrácena, pokud sám dodavatel nerozhodne jinak.

Odpovídající částku vám v případě zrušení nedodání poptávky vrátíme na účet na požádání do 14 dnů.

Při vrácení částky za poptávku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k poptávajícímu.


Dodavatelé

V případě, že je dodavatel neplátce DPH, může se s provozovatelem dohodnout, aby za něj vystavil poptávajícímu fakturu jeho jménem a to nejpozději do 5 dnů od dodání předmětu poptávky.
V tomto případě dodavatel souhlasí aby úhrada za objednávky byla poukázána na účet provozovatele.

Pokud se provozovatel a dodavatel neplátce DPH dohodnou na zprostředkování obchodu formou poskytnutí poukazu na poptávku, je koncová cena navýšena o DPH v sazbě 21%.

V případě, že je dodavatel plátce DPH, vystaví fakturu poptávajícímu automaticky provozovatel.

Dodavatel souhlasí, aby provozovatel v případě platby prostřednictvím platební karty, provedl elektronickou evidenci tržby dle zákona o Elektronické evidenci tržeb.
Účtenku o takto provedené evidenci předá společně s fakturou / daňovým dokladem poptávajícímu.

Provozovatel se zavazuje, že přijaté platby za poptávky řádně dodané, na vyžádání dodavatele poukáže na jeho bankovní účet. V případě, že dodavatel žádost o výplatu nezašle,
poukáže Provozovatel platby nejpozději do 31.12. téhož roku. Pokud dodavatel nesdělí provozovateli nejpozději do 31.12. číslo svého bankovního účtu, odměna propadá ve prospěch
provozovatele.

Dodavatel souhlasí, že provozovateli náleží za takto zprostředkovaný prodej provize, která je splatná dnem zprostředkováním prodeje a uhrazením kupní smlouvy poptávajícím. 
Výše provize je stanovena na 15% z koncové ceny poptávky není-li uvedeno jinak. Prodejní ceny jsou koncové, není-li sjednáno jinak. Seznam sazeb provizí je k dispozici
na webových stránkách www.poptavkomat.cz.

V případě, že dodavatel souhlasí, aby úhrada za objednávky byla poukázána na účet provozovatele, může provozovatel svoji provizi započíst
vůči přijatým platbám od zákazníků dodavatele. V tomto případě provozovatel na svoji provizi vystaví řádný daňový doklad v den poukázání plateb na účet dodavatele.

Pokud provozovatel poskytne poptávajícím poukaz na poptávku, vystaví dodavatel provozovateli fakturu za zprostředkování obchodu,
kde z koncové ceny bude odečtena výše provize provozvoatele.

Splatnost faktur dodavatele i provozovatele je 14 dní.


Autorská práva

V případě, že předmětem poptávky je i duševní vlastnictví dodavatele či jiných třetích stran, je poptávající povinnen se s dodavatelem a třetími stranami individuálně dohodnout na formě užití.

Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu spojenou s nezajištěním takových práv třetích stran.


Osobní údaje

Detaily ohledně osobních údajů, nakládání s osobními údaji a ochrany osobních údajů jsou v samostatném dokumentu Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků STORMEDIA v souladu s GDPR.

V případě, že Zákazník u STORMEDIA uchovává (ukládá) jakékoliv osobní údaje, tak se mezi STORMEDIA a Zákazníkem uzavírá Zpracovatelská smlouva, podle které je Zákazník správcem těchto osobních údajů a STORMEDIA zpracovatelem. Obdobně se postupuje i v případě, že Zákazník působí již jako zpracovatel osobních údajů pro jiného správce. V takovém případě je STORMEDIA dalším zpracovatelem. Smlouva je u vybraných služeb ke stažení v klientské administraci.

Závěrečné ustanovaní

V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Zákazníka ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.

Jak poptávkomat funguje?

A co děláme jinak?

Stážení aplikace
Zadání zdarma
Ochrana prodejce
Ochrana kupujícího

Mobilní a webová aplikace

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci pro své mobilní zařízení a vytvořte si svůj účet. Pokud chcete používat poptávkomat na počítači, nebo dáváte přednost internetovému prohlížeči, máte možnost využít i webovou verzi aplikace.

Stáhnout aplikaci pro Android
Přejít do webové verze

Zadání zdarma

Vyberte si jeden z mnoha oborů a zadejte si poptávku na cokoliv potřebujete. Vložení poptávky je zcela zdarma a během chvilky můžete dostávat.

Pokud jste dodavatel, vložte svoji nabídku také zdarma. Poplatek za prostředkování platíte až v okamžiku získání zakázky a pouze u vybraných oborů. Více jak 70% oborových kategorií Poptávkomatu nejsou zpoplatněné!

Ochráníme prodejce

Pokud jste dodavatel a máte hořkou zkušenost se zákazníky při platbě na fakturu, u nás nemusíte mít obavy.

Veškeré placené poptávky jsou placeny poptávajícími vždy předem. Získáváte tak jistotu, že v případě dodání předmětu poptávky, dostanete vždy zaplaceno.

Nakupujte služby bezpečně

Kolikrát se při nákupu přes internet stalo, že dodavatel nedodal, co si zákazník objednal.

Pokud dodavatel nedrží smluvené podmínky, tedy předmět poptávky či její termín, můžete kdykoliv poptávku stornovat a my Vám vrátíme 100% ze zaplacené částky zpět.

Stáhněte si
aplikaci do telefonu

Poptávání nebylo nikdy jednodušší! Vše zvládnete přímo
z Vašeho chytrého telefonu, ať už jste doma, v práci
nebo zrovna čekáte na tramvaj.

Získat aplikaci
apple-logo android-logo

Poptáváte?

Aktuálně nabízíme 4.502 dodavatelů
Určitě zde najdete toho svého

Dodáváte?

Máme poptávky v hodnotě 5.245.900
Zde najdete pro sebe práci ještě dnes

Získat zakázku
0

Spokojených poptávajících

0

Aktivních
dodavatelů

0

Poptávek
odbaveno

mld.

Celková hodnota poptávek

otázky?ptejte se