1. Úvodní ustanovení a definice

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky) obchodní společnosti Poptávkomat, s.r.o., se sídlem Horní Libchavy, Libchavy, 561 16, identifikační číslo 01971336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. C 262731 (dále jen „Poptávkomat“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti osob reagujících na vložené poptávky („Dodavatel“), Poptávkomatu a osob, které vkládají poptávky („Poptávající“).

1.2. Poptávkomat provozuje na internetové adrese službu www.poptavkomat.cz (dále jen „Služba“). Služba spočívá ve vložení poptávky Poptávajícím prostřednictvím on-line formuláře, Dodavatel na tyto poptávky může prostřednictvím on-line formuláře zprostředkujícího kontakt reagovat. Služba Poptávkomat je v režimu prostého prohlížení vložených poptávek a případně registrovaných Dodavatelů bez zobrazení kontaktních údajů dostupná i návštěvníkům stránky.

1.3. Dodavatel i Poptávající jsou seznámeni před využitím za Služby s těmito podmínkami a odesláním on-line formuláře stvrzují, že s nimi souhlasí.

1.4. Znění těchto podmínek může Poptávkomat upravovat dle svých potřeb a bez omezení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

2. Definice Služby

2.1. Služba slouží ke a) zprostředkování kontaktu mezi Poptávajícím a Dodavatelem, b) zveřejnění inzerce.

 

2.2. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek prostřednictvím on-line formuláře s cílem najít vhodného Dodavatele zboží či služeb. Poptávka se vždy musí vztahovat k nalezení Dodavatele konkrétního zboží či služby, nelze zadávat Poptávky obecné či rámcové.

2.3. Inzercí se rozumí textová, grafická nebo multimediální reklama s cílem oslovit návštěvníky Poptávkomatu, která je zpoplatněná dle platného ceníku blíže specifikovaného v bodě 5. těchto podmínek. Osoba, která inzerci vkládá, je dále označena jako Inzerující.

2.4. Zobrazení kontaktu se rozumí zprostředkování kontaktních údajů na Poptávajícího Dodavateli.

2.5. Dodavatelem je fyzická či právnická osoba, která má zájem o zobrazení kontaktu na Poptávajícího, které je zpoplatněno dle platného ceníku blíže specifikovaného v bodě 5. těchto podmínek. Pokud Poptávkomat umožní registraci Dodavatelů, jsou registrovaní Dodavatelé zároveň zobrazováni v seznamu Dodavatelů.

2.6. Poptávajícím je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem získat Dodavatele na předmět Poptávky. Zveřejnění Poptávky je bezplatné, není-li uvedeno jinak. O ceně případného zpoplatnění Poptávky je Poptávající upozorněn předem.

2.7. Poptávkomat neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení Služby a není odpovědný za jakoukoli újmu způsobenou nedostupností Služby, provozem služby či zabezpečením služby.

2.8. Poptávkomat pouze zprostředkovává kontakt mezi Poptávajícím a Dodavatelem a žádným způsobem neodpovídá za obsah smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.

2.9. V případě, že Inzerující připojí k Inzerci fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace Poptávkomatu bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerce na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami. Inzerující odpovídá za to, že fotografie či jiné soubory, které připojil k Inzerci, je oprávněn tímto způsobem využít.

2.10. Poptávkomat nenese odpovědnost za obsah Poptávek či Inzercí, je však oprávněn provést jejich gramatickou korekci či rozhodnout o tom, že Poptávku nebo Inzerci nezveřejní. V případě, kdy byla Inzerce již uhrazeno, vrátí Poptávkomat uhrazenou částku zpět Inzerujícímu, jehož Inzerce nebyla zveřejněna.

2.11. Všichni uživatelé Služeb poskytovaných Poptávkomatem berou na vědomí, že Poptávkomat neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou využitím Služeb Poptávkomatu nebo v přímé souvislosti s ním.

3. Vložení a správa Poptávky

3.1. Poptávající vkládá své Poptávky prostřednictvím on-line formuláře Služby a je zodpovědný za aktuálnost a pravdivost obsahu Poptávky.

3.2. Poptávky podléhají schválením administrátorem Služby. Poptávkomat si vyhrazuje právo Poptávku nezveřejnit.

3.3. Poptávající souhlasí s poskytnutím svých kontaktních údajů vyplněných prostřednictvím on-line formuláře Dodavatelům.

3.4. Poptávající obdrží v případě schválení Poptávky číselný kód na uvedenou e-mailovou adresu, který je určen k ověření identity Poptávajícího. Poptávající se zavazuje, že zabezpečí číselný kód tak, aby nedošlo k jeho zneužití. Poptávkomat neodpovídá za případné zneužití číselného kódu.

3.5. V případě ztráty číselného kódu je možné provést opětovné zaslání na e-mailovou adresu, která byla použita při vložení Poptávky. V případě, že nemá Poptávající přístup k původně zadané e-mailové adrese, může kontaktovat Poptávkomat s žádostí o reset číselného kódu prostřednictvím e-mailové adresy: info@poptavkomat.cz. Poptávkomat v souvislosti s žádostí provedete ověření identity Poptávající formou, kterou sám uzná za dostatečnou.

3.6. Mazání Poptávky je možné za základě odkazu Smazat poptávku a následném vložení číselného kódu.

3.7. Platnost Poptávky si Poptávající zvolí v on-line formuláři. Po expiraci platnosti nebude možný kontakt s Dodavateli. Maximální doba zveřejnění Poptávky je 6 kalendářních měsíců.

3.8. Poptávky lze zvýhodnit prostřednictvím příplatkové služby „Topování“, která je zpoplatněná dle platného ceníku blíže specifikovaného v bodě 5. těchto podmínek. Topováním Poptávek dojde k přesunutí na první pozici a grafické zvýraznění ve výpisu poptávek. Topovaná Poptávka je graficky zvýrazněna po celou dobu platnosti. První pozice je garantována do doby, než jsou ve Službě zveřejněny další Poptávky Poptávajících, kteří využijí Topování. Zvýhodněná pozice (na předních pozicích) je garantována do doby, než službu Topování využije takové množství Poptávajících, že Topovanou Poptávku již nebude možné zobrazovat na předních pozicích. Pořadí je určováno dle časové posloupnosti vložení ostatních Poptávek. Pro opětovné zvýhodnění pozice může Poptávající objednat příplatkovou službu Topování opakovaně.

4. Odstoupení od smlouvy a reklamace

4.1. Poptávkomat si vyhrazuje právo vyloučit ze Služby Dodavatele, Poptávajícího nebo návštěvníka stránek, pokud konají v rozporu s těmito podmínkami, zejména pokud nerespektují dobré mravy, zájmy Služby, zprostředkovávají kontakty na Poptávky mimo Službu, zasílají nevyžádaná obchodní sdělení, zneužívají získaných kontaktů, či porušují právní předpisy.

4.2. Reklamace Služby

4.2.1. Vložení Poptávky je zpravidla bezplatné, Poptávkomat však negarantuje její zveřejnění. Poptávky jsou standardně zobrazovány nejpozději do 3 pracovních dnů od vyplnění on-line formuláře a ověření identity, jak je uvedeno výše.

4.2.2. Dodavatel má nárok na vrácení platby v plné výši, pokud Poptávkomat neumožnil zobrazení kontaktu na Poptávajícího ve lhůtě delší než 3 pracovní dny od přijetí platby. Celou částku vrátí Poptávkomat nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace Dodavateli. Dodavatel reklamaci uplatňuje prostřednictvím e-mailové adresy: info@poptavkomat.cz.

4.2.3. Poptávající má nárok na vrácení platby v plné výši, pokud Poptávkomat nerealizoval Topování Poptávky, a to ve lhůtě delší než 3 pracovní dny od přijetí platby, nebo pokud Poptávkomat v této lhůtě nezveřejnil placenou Poptávku, která byla Poptávajícím uhrazena. Poptávající reklamaci uplatňuje prostřednictvím e-mailové adresy: info@poptavkomat.cz. K vrácení platby dojde do 30 dnů od přijetí reklamace.

4.2.4. Inzerující má nárok na vrácení platby za Inzerci v plné výši, pokud Poptávkomat uhrazenou Inzerci do 3 pracovních dnů od přijetí platby nezveřejnil. Poptávkomat vrátí částku za inzerci nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. Inzerující uplatňuje reklamaci prostřednictvím e-mailové adresy info@poptavkomat.cz.

4.2.5. Je-li Poptávajícím nebo Inzerujícím spotřebitel, souhlasí s tím, aby bylo Topování či zveřejnění Inzerce realizováno ve lhůtě do 3 pracovních dnů od zaplacení částky dle ceníku. V takovém případě však bere na vědomí, že ačkoliv je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, není oprávněn požadovat zpět uhrazenou platbu, pokud již bylo s poskytováním placené Služby započato.

5. Ceník Služby

5.1. Vložení Poptávky je zdarma, není-li uvedeno jinak. Pokud Poptávka spadá do kategorie zvlášť zpoplatněných Poptávek, je na tuto skutečnost Poptávající vždy předem upozorněn.

5.2. Zobrazení kontaktu Poptávky je zpoplatněno částkou 89,- Kč, není-li uvedeno jinak.

5.3. Topování Poptávky je zpoplatněno částkou 49,- Kč, není-li uvedeno jinak.

5.4. Zveřejnění Inzerce je zpoplatněno částkou 890,- Kč na 7 dní, není-li uvedeno jinak.

5.5. Cena Služby je uvedena vždy sdělena před vložením Poptávky, objednávkou Topování nebo vložením Inzerce.

5.6. Ceny Služby jsou konečné a zahrnují veškeré daně a poplatky.

6. Vyúčtování a platby

6.1. Faktury a výzvy k platbě jsou Zákazníkovi zasílány na e-mailovou adresu, která byla uvedena v on-line formuláři. Účetní doklady nejsou poskytovány v listinné podobě.

6.2. Pro platby je využíváno služeb třetí strany tzv. Payment Processora (dále jen „Zpracovatel plateb“). Zpracování plateb tak podléhá Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů Zpracovatele plateb. Poptávající, Dodavatelé i Inzerující souhlasí s tím, že platby za Služby Poptávkomatu budou probíhat prostřednictvím Zpracovatele plateb, který bude platby zpracovávat a bude vystavovat patřičné účetní doklady. Poptávkomat neodpovídá za činnost Zpracovatele plateb a nenese za ni odpovědnost. Vyhrazujeme si právo opravit nebo nařídit Zpracovateli plateb opravit vzniklé chyby, a to i v případě, že již byla požadována nebo přijata platba. Zpracovatelem plateb je společnost Digital Payments CZ s.r.o.

6.3. Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv objednávku do doby splatnosti, je Poptávkomat oprávněn takovou objednávku stornovat.

6.4. Veškeré platby Poptávajících, Dodavatelů i Inzerujících se považují za zaplacené okamžikem připsání na bankovní účet Poptávkomatu.

6.5. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě Poptávkomat platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Poptávkomatu částka v plné požadované výši.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Poptávkomat jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává osobní údaje Poptávajících, Dodavatelů a Inzerujících, a to v rozsahu těch údajů, které tyto osoby uvedenou v on-line formuláři. Tento formulář je povinně vyplňován, bez jeho vyplnění (a tedy poskytnutí osobních údajů) nelze Službu využívat.

7.2. Zákonným důvodem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů správcem je plnění smlouvy (údaje jsou nutné k využití Služby) a v rozsahu údajů, které musí Poptávkomat uchovávat (např. pro vedení účetní evidence) je zákonným důvodem plnění právní povinnosti. Osobní údaje Poptávajících v rozsahu kontaktních údajů jsou poskytovány Dodavatelům, osobní údaje Dodavatelů v případě jejich registrace a Inzerujících jsou poskytovány všem návštěvníkům Poptávkomatu, a to v rozsahu určeném ke zveřejnění. Osobní údaje jsou předávány jako příjemci také výše uvedenému Zpracovateli plateb a osobám, které se podílejí na softwarovém řešení Poptávkomatu a jeho provozu.

7.3. Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemných právních vztahů a realizace Služby. Pokud udělí Poptávající, Dodavatel či Inzerující souhlas se zasíláním marketingových sdělení, je účelem zpracování osobních údajů také zasílání těchto sdělení.

7.4. Osobní údaje jsou uchovány po dobu nutnou pro uplatňování případných vzájemných nároků (4 roky od zániku smluvního vztahu), a v případě plnění poskytovaných úplatně po dobu, která je stanovena právními předpisy pro uchování účetních dokladů.

7.5. Za podmínek stanovených Nařízením mají Poptávající, Dodavatelé i Inzerující následující práva:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení,

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 Nařízení,

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení,

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení,

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu, odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím e-mailové adresy info@poptavkomat.cz.

Dále mají Poptávající, Dodavatelé i Inzerující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že mají za to, že při zpracování jejich osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od dne 15. 9. 2022.